STOSOWANE DEFINICJE W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Sklep: Sklep internetowy printedanimal.pl.

Administrator danych: Właściciel sklepu internetowego printedanimal.pl, firma PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DANIEL ZAWŁOCKI
UL. HANNY HASS 2 83-110 TCZEW

Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedstawiciel osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, którzy zaakceptowali Politykę Prywatności i korzystają ze Sklepu.

Newsletter: Rodzaj internetowego czasopisma rozsyłanego prenumeratorom za pośrednictwem poczty elektronicznej. Newslettery najczęściej prezentują najnowsze informacje powiązane z określoną tematyką. Mogą zawierać informację w formie kompletnej lub częściowej wraz z odniesieniem do strony www z pełną treścią artykułu.

Pliki Cookies (Ciasteczka):  to pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane na komputerze Klienta, zawierające informacje związane z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1

Składając zamówienie w sklepie www.printedanimal.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DANIEL ZAWŁOCKI UL. HANNY HASS 2 83-110 TCZEW oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

§2

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§3

Dane osobowe przekazywane, o których mowa w par. 1 są przetwarzane przez Administratora danych – PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DANIEL ZAWŁOCKI
UL. HANNY HASS 2 83-110 TCZEW. Powierzone Sklepowi dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:

  • W celu założenia konta Klienta i realizacji zamówienia Klienta,
  • W celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez printedanimal.pl

§4

W celu realizacji umowy Sklep może udostępniać zebrane od klientów dane podmiotom zewnętrznym, takim jak firmy kurierskie, pośrednicy płatności, firmy rozwijające i serwisujące oprogramowanie sklepu. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego z uwagi na cel czynności minimum. Dane udostępnione przez Klienta mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§5

W każdym czasie oraz w dowolnej formie, Klient może cofnąć zgodę na przesyłanie mu informacji handlowej oraz ofert marketingowych.

§6

Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Klient po zarejestrowaniu się może sam dokonać zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim na stronach www.printedanimal.pl w sekcji Moje Konto.

Wypisać z Newslettera printedanimal.pl można na dwa sposoby: klikając w odnośnik w stopce otrzymanej wiadomości z Newslettera lub wysyłając prośbę o wypisanie z Newslettera na adres sklep@printedanimal.pl

Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • Rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

§7

W celu poprawienia użyteczności strony internetowej w sklepie internetowym jest stosowany system Google Analytics. System ten służy do analizy ruchu na stronie, wykorzystując do celu Pliki Cookies.

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w Plikach Cookies podczas samego korzystania ze Sklepu.

Pliki Cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu obsługi strony internetowej i zapewnienia możliwości udostępnienia klientom interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klienta zakupów.

Pliki Cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe Pliki Cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez klienta z strony internetowej i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co ułatwia korzystanie ze Sklepu. Pliki Cookies usuwane są po upływie 1 miesiąca.

W każdym wypadku możliwa jest blokada instalowania Plików Cookies lub usunięcie stałych Plików Cookies, przy wykorzystaniu opcji przeglądarki internetowej. Obok Plików Cookies Sklep może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszli klienci na Sklep. Niektóre podstrony w ramach Sklepu oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki).

Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Plikach Coockies, w celu oceny efektywności reklam. Dane te są archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Sklepu. Dane te nie są łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

0 WooCommerce Floating Cart

Brak produktów w koszu